Sponsorbrief april 2020

CORONAVIRUS OOK IN HET KWETSBARE HAITI VASTGESTELDJAARVERSLAG 2019

De Lier, 3 april 2020

Begin december 2019 heeft u onze laatste nieuwsbrief met een update van onze projecten in Haïti ontvangen. Tijd om u een actueel overzicht te verstrekken!

Actuele ontwikkelingen in Haïti

Ook in 2019 verarmde Haïti verder door de devaluatie van de gourde, waar door corruptie en structurele armoede, de vooruitgang nog steeds sterk negatief wordt beïnvloed.

In tegenstelling hiervan was de 1e helft van 2019 een mooi begin voor Jarikin.
Twee bouwprojecten werden opgeleverd. De kleuterschool en een aanbouw voor een medische opleiding van o.a. verpleegsters bij de vakschool Ceprofojul. Daar is een grote behoefte aan in Haïti.

Bovendien startte midden 2019 een opleiding om de moeders van de schoolkinderen te leren lezen en schrijven. Analfabetisme is in de buitengebieden een groot probleem en deze opleiding is met groot enthousiasme door de gemeenschappen rondom de school ontvangen. Ruim 60 moeders namen hieraan deel!

Door de instelling van een ouderraad ontstaat er een bijzondere band tussen de ouders, Stichting Jarikin en de school. Meerdere malen per jaar komt deze raad bijeen op school onder leiding van onze vaste Haïtiaanse collega Wyphalda Jean. Daarbij zijn tussen de 80 en 100 ouders aanwezig.
Het is erg belangrijk dat de ouders de school als hun school gaan zien! Dat hebben wij bereikt!
Ouders, directie school en leraren zijn zeer tevreden over de school. Een video van 5 minuten op www.jarikin.nl laat dat mooi zien. Daar ziet U de ongeveer 500 kinderen, blijmoedig en gezond.
Op deze school geven wij onderwijs van kleuter- tot middelbare leeftijd én een opleiding voor de ouders. Het heeft veel inspanning en financiën gevraagd, maar de voldoening en dankbaarheid is groot!

Halverwege 2019 verschenen de eerste wolken aan de horizon in Haïti. Er ging een oproep uit voor een landelijke staking met ruim 1 miljoen mensen. Of het 1 miljoen mensen zijn geweest, is niet bekend, maar het waren er vele honderdduizenden. Het doel was te demonstreren tegen de corruptie, inflatie en de voortdurende achteruitgang in levensonderhoud, ondanks de verkregen hulp vanuit het buitenland na de aardbeving.
In 2017 was de koopkracht 1 dollar 45 gourde. In 2019 ontving men voor 1 dollar 75 gourde. Een devaluatie van ongeveer 50 procent. Vandaag ontvangt men voor 1 dollar 95 gourde. Meer dan 100 procent inflatie in verloop van 2 jaar! Rampzalig voor het Haïtiaanse volk.

Het comité van de landelijke demonstratie organisatie eiste, onder bedreiging, dat er geen school openging per
1 september 2019. De sluiting van de scholen in geheel Haïti heeft tot 1 januari 2020 geduurd. Onbestaanbaar!
Onze school ligt buitenaf en is als een van de weinige wel opengebleven, op verzoek van de oudersen de schoolleiding. Weliswaar met een zeker risico, maar het is gelukkig goed gegaan! De vakopleiding Ceprofojul is echter maandenlang gesloten geweest.

Vanaf zomer 2019 is door de steeds terugkerende demonstraties de narigheid begonnen. Langzaamaan zijn goedbedoelde demonstraties tegen corruptie en armoede overgegaan naar straatterreur en vooral kidnapping. Er is geen leger in Haïti. Alleen slecht bewapende politie. Centraal gezag ontbreekt.

Door de vele kidnappings is onze geplande reis van november 2019 niet doorgegaan.

Ondanks alle narigheid kunnen wij niet anders concluderen dan dat onze school voortreffelijk heeft gefunctioneerd in 2019! Er gingen ca. 500 kinderen naar school. Zij kregen ook elke dag een warme maaltijd. De school heeft een directie, die werkt met een vaste staf en met leraren, administratief-, keuken- en bewakingspersoneel.

Het verschil dat wij op onze school bereiken, in vergelijking met het lokale gebeuren, is zeer groot. De interesse in onze school en de groei in aantal leerlingen hebben met zich meegebracht dat we vooralsnog een stop moeten zetten bij 500 kinderen!

Mede dankzij de kleine, maar efficiënte, Jarikin organisatie in Nederland en met onze Haïtiaanse collega Wyphalda Jean en Johan Smoorenburg als gemachtigde hebben wij bijna dagelijks toezicht, overzicht en communicatie!
We hebben een voortdurend scherpe financiële controle bij onze projecten. Ook onze regelmatige vaste maandelijkse betalingen voor salarissen en voedsel hebben een sterke positieve invloed, hetgeen vertrouwen bij de mensen schept! Momenteel betalen we 100.000 dollar per jaar voor de Jarikin school in Le Rocher.

Wij kunnen onze sponsoren recht in de ogen kijken en garanderen dat de uitgegeven Euro’s verantwoord zijn en dat elke gegeven Euro aan Stichting Jarikin volledig op het project terechtkomt.

Ceprofojul

Op onze vakschool Ceprofojul worden 8 tot 10 verschillende beroepsopleidingen gegeven.
Door de sterke verarming van het volk hebben de studenten nauwelijks middelen om hun inschrijfgeld voor een vakopleiding te betalen. De opleidingen zijn niet gratis. Hierdoor is het aantal studenten te veel gedaald en komt de opleiding van verpleegster moeizaam van de grond. Dit baart ons zorgen.

Als Jarikin zouden wij vandaag een veel grotere financiële bijdrage willen leveren aan potentiële studenten, maar ook wij zijn beperkt in onze middelen. Ons probleem is steeds om voldoende middelen bijeen te kunnen krijgen. Wij kunnen het niet alleen!

Met onze nieuwe uitbreiding van de vakschool is onze bestaande accommodatie in staat 200 tot 300 studenten op te leiden. Al is de belangstelling ongelooflijk groot, het aantal vakopleidingen kunnen helaas niet worden opgestart omdat het aantal studenten per vandaag in totaal minder dan 100 is.Wij hebben getracht bij een bank in Haïti een microlening voor deze studenten te verkrijgen. Echter, er werd een rentevergoeding van 36 procent plus garantie van ouders en Stichting Jarikin gevraagd!

Vaak wordt de vraag gesteld of deze studenten en schoolverlaters aan een baan kunnen komen na hun opleiding. De praktijk leert dat velen van hen die de school en de vakopleiding met goed resultaat hebben doorlopen, een baan kunnen vinden. Zij met een vakopleiding worden veelal eigen ondernemer (ZZP’er). Afgestudeerden vertrekken ook naar het buitenland, waarbij geld terugvloeit naar de familie voor hun welzijn.

Het horti-opleidingscentrum en proeftuin: Centre d’horticulture de Jarikin

Reeds lange tijd was het de bedoeling om een school, gecombineerd met een proeftuin, voor de horticultuur op te zetten teneinde lokale agrariërs om te scholen naar bedekte tuinbouw met een betere opbrengstmogelijkheid. Er is een goede afzetmogelijkheid voor kwalitatief goede tuinbouwproducten in Haïti. De hoofdstad Port-au-Prince heeft ongeveer 2.4 miljoen inwoners.
Het gebied Croix-des-Bouquets, ons huidige werkgebied, is aanzienlijk groter dan het Westland en Oostland samen en er zijn daar ongeveer 10.000 kleinere agrariërs en ruim 250.000 inwoners.

Wij werken voor dit project samen met Rijk Zwaan. Zij hebben toegezegd het project met advies, opleiding en goede zaden te ondersteunen!
Eind 2019 waren wij uiteindelijk in staat 3.700 m2 grond aan te kopen. Hierop zal het tuinbouwproject worden gebouwd. Inmiddels is er rondom het land een 2.5 meter hoge muur gebouwd. Jammer genoeg, is dit noodzakelijk in Haïti! Ook is een totaalontwerp voor de inrichting van onze proeftuin nagenoeg gereed. En in de komende maand verwachten wij inzicht in het investeringsniveau te verkrijgen.
Wij hopen en vertrouwen dat Wilde Ganzen dit project gaat steunen met 33 1/3 procent van de investering tot een maximumbedrag van € 100.000 per aanvraag. Resteert nog een aanzienlijk bedrag!

De proeftuin zal worden ingedeeld met open grond teelt, zoals dat lokaal al gebeurt, bedekte teelt met schermdoek en met plastic kassen.
Twee Haïtiaanse ingenieurs hebben in september en oktober 2019 een teeltopleiding bij Rijk Zwaan in Frankrijk gevolgd en hebben deze met goed gevolg afgesloten. Zij gaan het project in Haïti leiden, de twee hoogste klassen van de school lesgeven en hen liefde voor het vak bijbrengen. Verder zullen zij de kwekers adviseren om naar bedekte tuinbouw over te gaan en hen daarin begeleiden.

We verwachten dat dit een langdurig traject zal zijn, maar met goede kansen om de arme agrariërs in het gebied
Croix-des-Bouquet aan meer inkomen te helpen. Het streven is erop gericht dit project eind van dit jaar gereed te hebben.

Het coronavirus in Haïti 

Wij zijn inmiddels eind maart 2020! Tot twee weken geleden draaiden al onze projecten voorbeeldig en tot volle tevredenheid.
In februari heeft Hans Kagchelland gelukkig toch, na lange tijd vanwege de onrustige situatie een bezoek aan Haïti kunnen brengen!

En nu is ook het coronavirus in het toch al zo kwetsbare Haïti geconstateerd! Zij waren er lang van gespaard gebleven. In Haïti heerst veel angst over het coronavirus, omdat het land geen medische structuur, geen apparatuur en geen bedden heeft. Daarbij zijn er 11 miljoen inwoners, waarvan velen ondervoed zijn door de armoede.
De scholen zijn direct gesloten, zo ook onze scholen!
De wereld zal de zeer arme landen snel moeten gaan helpen om het virus te bestrijden.

Hoe het ook afloopt met het virus in het land, onze projecten zullen weer gaan draaien! Echter, Haïti al ons aller steun meer nodig hebben dan ooit tevoren omdat het land nog verder weggezakt zal zijn, hetgeen menselijkerwijs eigenlijk niet mogelijk is!

Onze projecten: de Jarikin school, de beroepsopleiding, onze hulp aan twee andere scholen en ons tuinbouwproject zullen dan van nog veel grotere betekenis zijn voor een lichtpuntje aan de horizon!

Vandaag rest ons alleen het Gebed.

Namens het bestuur van Stichting Jarikin,
Jan Prins, voorzitter